Với chất lượng đã được chứng thực quay nhiều đời máy, hôm nay mình đã